Dabarre [dbr]

ชื่อภาษา ISO: Dabarre
รหัสภาษา ISO: dbr
จำนวนประชากร: 23,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dabarre

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9062
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dabarre

Af-Dabarre
Mirifle

พื้นที่ใช้ภาษา Dabarre

Somalia

2. Dabarre: Iroole

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9063
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dabarre: Iroole

Af-Iroole
Iroole

พื้นที่ใช้ภาษา Dabarre: Iroole

Somalia

People Groups who speak Dabarre

Dabarre;