Day [dai]

ชื่อภาษา ISO: Day
รหัสภาษา ISO: dai
จำนวนประชากร: 49,900

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Day

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4790
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Day

Dai
Dye

พื้นที่ใช้ภาษา Day

Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Day

C30581 ข่าวประเสริฐ
C26881 พระคำแห่งชีวิต

2. Day: Bangoul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9160
รหัสสำเนียงของ ROD: 09160
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Day: Bangoul

Bangoul

พื้นที่ใช้ภาษา Day: Bangoul

Chad

3. Day: Bouna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9161
รหัสสำเนียงของ ROD: 09161
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Day: Bouna

Bouna

พื้นที่ใช้ภาษา Day: Bouna

Chad

4. Day: Ngalo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9162
รหัสสำเนียงของ ROD: 09162
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Day: Ngalo

Ngalo

พื้นที่ใช้ภาษา Day: Ngalo

Chad

5. Day: Takawa-bengoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9163
รหัสสำเนียงของ ROD: 09163
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Day: Takawa-bengoro

Day: Takawa-béngoro
Takawa-béngoro

พื้นที่ใช้ภาษา Day: Takawa-bengoro

Chad

People Groups who speak Day

Dai, Dari;