Marik [dad]

ชื่อภาษา ISO: Marik
รหัสภาษา ISO: dad
จำนวนประชากร: 3,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4010

ชื่ออื่นสำหรับ Dami

Ham

พื้นที่ใช้ภาษา Dami

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dami

A75291 พระคำแห่งชีวิต
C21180 ข่าวประเสริฐ 1-20
C75290 ข่าวประเสริฐ 21-40
A75290 ข่าวประเสริฐ 21-40

2. Marik: Northern Marik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13744
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Marik: Northern Marik

Northern Marik

พื้นที่ใช้ภาษา Marik: Northern Marik

Papua New Guinea

3. Marik: Southern Marik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13745
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Marik: Southern Marik

Southern Marik

พื้นที่ใช้ภาษา Marik: Southern Marik

Papua New Guinea

4. Marik: Western Marik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13746
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Marik: Western Marik

Western Marik

พื้นที่ใช้ภาษา Marik: Western Marik

Papua New Guinea

People Groups who speak Marik

Dami;