Dangaléat [daa]

ชื่อภาษา ISO: Dangaléat
รหัสภาษา ISO: daa
จำนวนประชากร: 74,700

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dangaleat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2935
รหัสสำเนียงของ ROD: 02935

ชื่ออื่นสำหรับ Dangaleat

Danal
Dangal
Dangla

พื้นที่ใช้ภาษา Dangaleat

Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dangaleat

C06901 พระคำแห่งชีวิต

2. Dangaleat: Central Dangaleat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9104
รหัสสำเนียงของ ROD: 09104
จำนวนประชากร: 45,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dangaleat: Central Dangaleat

Central Dangaleat

พื้นที่ใช้ภาษา Dangaleat: Central Dangaleat

Chad

3. Dangaleat: East Dangaleat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9105
รหัสสำเนียงของ ROD: 09105
จำนวนประชากร: 45,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dangaleat: East Dangaleat

East Dangaleat

พื้นที่ใช้ภาษา Dangaleat: East Dangaleat

Chad

4. Dangaleat: West Dangaleat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9106
รหัสสำเนียงของ ROD: 09106
จำนวนประชากร: 45,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dangaleat: West Dangaleat

Dangaleat: West Dangaléat
Karbo
Korbo
West Dangaléat

พื้นที่ใช้ภาษา Dangaleat: West Dangaleat

Chad

People Groups who speak Dangaléat

Dangaleat;