San Blas Kuna [cuk]

ชื่อภาษา ISO: San Blas Kuna
รหัสภาษา ISO: cuk
จำนวนประชากร: 57,100

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kuna: Alto Bayano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2980
รหัสสำเนียงของ ROD: 02980

ชื่ออื่นสำหรับ Kuna: Alto Bayano

Alto Bayano
Kuna, San Blas
Maje

พื้นที่ใช้ภาษา Kuna: Alto Bayano

Panama

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kuna: Alto Bayano

C15440 พระคำแห่งชีวิต 1
C15441 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Kuna, San Blas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 255
รหัสสำเนียงของ ROD: 00255

ชื่ออื่นสำหรับ Kuna, San Blas

Cuna, San Blas
San Blas
San Blas Cuna

พื้นที่ใช้ภาษา Kuna, San Blas

Panama

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kuna, San Blas

C04310 พระคำแห่งชีวิต

3. Kuna, San Blas: Chuana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12486
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kuna, San Blas: Chuana

Chuana

พื้นที่ใช้ภาษา Kuna, San Blas: Chuana

Panama

4. Kuna, San Blas: Cueva

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12487
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kuna, San Blas: Cueva

Cueva

พื้นที่ใช้ภาษา Kuna, San Blas: Cueva

Panama

People Groups who speak San Blas Kuna

San Blas Cuna;