Tedim Chin [ctd]

ชื่อภาษา ISO: Tedim Chin
รหัสภาษา ISO: ctd
จำนวนประชากร: 344,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chin, Tedim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 148
จำนวนประชากร: 200,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Tedim

Chin
Chin-Tedim
Kamhau
Tedim
Tiddim
Tiddim Chin
Tiddim-Chin
चिन, तेदिम

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Tedim

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chin, Tedim

A80569 ข่าวประเสริฐ
C03281 พระคำแห่งชีวิต

2. Chin, Tedim: Kamhau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8792

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Tedim: Kamhau

Kamhao
Kamhau
Kamhow

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Tedim: Kamhau

India
Myanmar

3. Chin, Tedim: Sokte

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8793

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Tedim: Sokte

Sokte

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Tedim: Sokte

India
Myanmar

People Groups who speak Tedim Chin

Chin, Tedim;