Pu-Xian Chinese [cpx]

ชื่อภาษา ISO: Pu-Xian Chinese
รหัสภาษา ISO: cpx
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: ภาษาจีน (Chinese)
จำนวนประชากร: 2,558,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chinese, Puxian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 421
รหัสสำเนียงของ ROD: 00421
จำนวนประชากร: 3,003,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Puxian

Chinese, Pu-Xian: Putian
Henghua
Hinghua
Hing Hwa
Hsinghua
Putian
Putten
Shing Hwa
Xinghua
汉, (莆田)
漢, (莆田)

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Puxian

China
Singapore

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinese, Puxian

A00461 พระคำแห่งชีวิต

2. Chinese, Pu-Xian: Xianyou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8861

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Pu-Xian: Xianyou

Hsienyu
Xianyou

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Pu-Xian: Xianyou

China

3. Chinese, Pu-Xian: Xinghua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8862
จำนวนประชากร: 24,700

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Pu-Xian: Xinghua

Chinese, Pu-Xian: Henghua
Hinghua
Hsinghua
Xinghua

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Pu-Xian: Xinghua

China
Malaysia
Singapore

People Groups who speak Pu-Xian Chinese

Han Chinese, Puxian;