Cocama-Cocamilla [cod]

ชื่อภาษา ISO: Cocama-Cocamilla
รหัสภาษา ISO: cod
จำนวนประชากร: 250

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Cocama-Cocamilla: Cocama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1539
รหัสสำเนียงของ ROD: 01539

ชื่ออื่นสำหรับ Cocama-Cocamilla: Cocama

Cocama
Cocamilla
Huallaga
Kokama
Pampadeque
Pandequebo
Ucayali
Xibitaoan

พื้นที่ใช้ภาษา Cocama-Cocamilla: Cocama

Brazil
Colombia
Peru

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cocama-Cocamilla: Cocama

A07620 พระคำแห่งชีวิต

2. Cocama-Cocamilla: Cocamilla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3199
รหัสสำเนียงของ ROD: 03199
จำนวนประชากร: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Cocama-Cocamilla: Cocamilla

Cocamilla

พื้นที่ใช้ภาษา Cocama-Cocamilla: Cocamilla

Brazil
Colombia
Peru

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cocama-Cocamilla: Cocamilla

C23601 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Cocama-Cocamilla

Kokama;