Chinbon Chin [cnb]

ชื่อภาษา ISO: Chinbon Chin
รหัสภาษา ISO: cnb
จำนวนประชากร: 19,600

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Uppu Tuiship

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8758
รหัสสำเนียงของ ROD: 08758
จำนวนประชากร: 19,600

ชื่ออื่นสำหรับ Uppu Tuiship

Chinbon
Chindwin Chin
Chinpung
Sho
Utbu
Ütbü

พื้นที่ใช้ภาษา Uppu Tuiship

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uppu Tuiship

A62782 ข่าวประเสริฐ
A62902 TLC Lessons 1 & 2

2. Zinbon Chin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19397
รหัสสำเนียงของ ROD: 19397

ชื่ออื่นสำหรับ Zinbon Chin

Chin, Chinbon

พื้นที่ใช้ภาษา Zinbon Chin

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zinbon Chin

A63007 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Chinbon Chin

Chin, Chinbon;