Idu-Mishmi [clk]

ชื่อภาษา ISO: Idu-Mishmi
รหัสภาษา ISO: clk
จำนวนประชากร: 11,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Idu-Mishmi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18774
จำนวนประชากร: 11,000

ชื่ออื่นสำหรับ Idu-Mishmi

Chulikata (derogatory name)
Chulikotta (derogatory name)
Ida
Idu
Idu Mishmi
Lhoba
Lho-Pa
Midhi
Midu
Mishmi-Sulikota (derogatory name)
Yidu
Yidu Luoba
इदु-मिश्मी
义都语; 义都-珞巴语
義都語; 義都-珞巴語

พื้นที่ใช้ภาษา Idu-Mishmi

China
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Idu-Mishmi

A38294 Ahopra [ข่าวประเสริฐ]

2. Mishmi: Sulikota

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2846
รหัสสำเนียงของ ROD: 02846

ชื่ออื่นสำหรับ Mishmi: Sulikota

Chulikata
Chulikota
Idu
Sulikota
मिश्मी:सुलिकोटा

พื้นที่ใช้ภาษา Mishmi: Sulikota

China
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mishmi: Sulikota

C18951 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Idu-Mishmi

Idu; Lhoba, Yidu;