Chippewa [ciw]

ชื่อภาษา ISO: Chippewa
รหัสภาษา ISO: ciw
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Ojibwa
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chippewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 235

ชื่ออื่นสำหรับ Chippewa

Ojibwa, Southwestern?
Ojibway
Ojibwe
Southwestern Ojibwa
Оджибве
奇帕瓦語
奇帕瓦语

พื้นที่ใช้ภาษา Chippewa

Canada
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chippewa

C04691 พระคำแห่งชีวิต

2. Chippewa: Central Minnesota Chippewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20788

ชื่ออื่นสำหรับ Chippewa: Central Minnesota Chippewa

Central Minnesota Chippewa

พื้นที่ใช้ภาษา Chippewa: Central Minnesota Chippewa

United States of America

3. Chippewa: Minnesota Border Chippewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8887

ชื่ออื่นสำหรับ Chippewa: Minnesota Border Chippewa

Minnesota Border Chippewa

พื้นที่ใช้ภาษา Chippewa: Minnesota Border Chippewa

United States of America

4. Chippewa: Red Lake Chippewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8888

ชื่ออื่นสำหรับ Chippewa: Red Lake Chippewa

Red Lake Chippewa

พื้นที่ใช้ภาษา Chippewa: Red Lake Chippewa

United States of America

5. Chippewa: Upper Michian-wisconsin Chippewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8889

ชื่ออื่นสำหรับ Chippewa: Upper Michian-wisconsin Chippewa

Upper Michian-wisconsin Chippe

พื้นที่ใช้ภาษา Chippewa: Upper Michian-wisconsin Chippewa

United States of America

People Groups who speak Chippewa

Chippewa;