Chuwabu [chw]

ชื่อภาษา ISO: Chuwabu
รหัสภาษา ISO: chw
จำนวนประชากร: 664,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chuwabo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4249
รหัสสำเนียงของ ROD: 04249
จำนวนประชากร: 947,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chuwabo

Chichwabo
Chuabo
Chuwabu
Chwabo
Cicuabo
Cuabo
Cuwabo
Echuabo
Echuwabo
Txuwabo

พื้นที่ใช้ภาษา Chuwabo

Mozambique

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chuwabo

C20010 พระคำแห่งชีวิต

2. Chuwabo: Central Chuwabo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8960
รหัสสำเนียงของ ROD: 08960
จำนวนประชากร: 664,279

ชื่ออื่นสำหรับ Chuwabo: Central Chuwabo

Central Chuwabo
Chuwabu

พื้นที่ใช้ภาษา Chuwabo: Central Chuwabo

Mozambique

People Groups who speak Chuwabu

Chwabo;