Chipewyan [chp]

ชื่อภาษา ISO: Chipewyan
รหัสภาษา ISO: chp
จำนวนประชากร: 11,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chipewyan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1308
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Chipewyan

Bahasa Chipewyan
Chipewyan; Dene Suline
Chipewyan-Sprache
Dene
Dene Suline
Чипевьян
奇佩維安語
奇佩维安语

พื้นที่ใช้ภาษา Chipewyan

Canada

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chipewyan

C03230 พระคำแห่งชีวิต

2. Chipewyan: Yellowknife

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8885
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chipewyan: Yellowknife

Dene Suline
Yellowknife

พื้นที่ใช้ภาษา Chipewyan: Yellowknife

Canada

People Groups who speak Chipewyan

Chipewyan;