Chinook [chh]

ชื่อภาษา ISO: Chinook
รหัสภาษา ISO: chh
จำนวนประชากร: 7

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chinook

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8880
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Chinook

United States of America

2. Chinook: Clackama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8882
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Chinook: Clackama

United States of America

3. Chinook: Kiksht

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8883
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Chinook: Kiksht

United States of America

4. Chinook: Klatsop

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8884
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Chinook: Klatsop

United States of America