Chechen [che]

ชื่อภาษา ISO: Chechen
รหัสภาษา ISO: che
จำนวนประชากร: 1,361,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chechen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8722
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chechen

Bahasa Chechen
Checheno
Galancho
Nohchi
Nokchiin Muott
Nokhchii
Nokhchiin
Tchecheno 
Tchetchene
Tchétchène
Tschetschenisch
Tsjetsjeens
زبان چچنی
Чеченский
車臣語
车臣语

พื้นที่ใช้ภาษา Chechen

Georgia
Germany
Jordan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Russia
Syria
Turkey
Uzbekistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chechen

A35530 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A35531 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Chechen: Akkin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8723
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chechen: Akkin

Akkin
Aux

พื้นที่ใช้ภาษา Chechen: Akkin

Jordan
Russia

3. Chechen: Cheberloi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8724
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chechen: Cheberloi

Cheberloi

พื้นที่ใช้ภาษา Chechen: Cheberloi

Jordan
Russia

4. Chechen: Itumkala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8725
รหัสสำเนียงของ ROD: 08725
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chechen: Itumkala

Itumkala
Shatoi

พื้นที่ใช้ภาษา Chechen: Itumkala

Jordan
Russia

5. Chechen: Kistin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8726
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chechen: Kistin

Kistin

พื้นที่ใช้ภาษา Chechen: Kistin

Jordan
Russia

6. Chechen: Melkhin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8727
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chechen: Melkhin

Melkhin

พื้นที่ใช้ภาษา Chechen: Melkhin

Jordan
Russia

7. Chechen: Ploskost

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8728
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chechen: Ploskost

Ploskost

พื้นที่ใช้ภาษา Chechen: Ploskost

Jordan
Russia

People Groups who speak Chechen

Akkin; Chechen;