Dijim-Bwilim [cfa]

ชื่อภาษา ISO: Dijim-Bwilim
รหัสภาษา ISO: cfa
จำนวนประชากร: 25,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dijim-Bwilim: Bwilim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1920
รหัสสำเนียงของ ROD: 01920

ชื่ออื่นสำหรับ Dijim-Bwilim: Bwilim

Bwilim
Cham
Dijim: Mwona
Mwona

พื้นที่ใช้ภาษา Dijim-Bwilim: Bwilim

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dijim-Bwilim: Bwilim

C02610 พระคำแห่งชีวิต w/ CHAM: Nigeria

2. Dikaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2639
รหัสสำเนียงของ ROD: 02639

ชื่ออื่นสำหรับ Dikaka

Cham: Nigeria
Dijim
Dijim-Bwilim: Dijim
Dijim: Cham

พื้นที่ใช้ภาษา Dikaka

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dikaka

C31661 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Dijim-Bwilim

Cham-Mwana, Dijim;