Chambeali [cdh]

ชื่อภาษา ISO: Chambeali
รหัสภาษา ISO: cdh
จำนวนประชากร: 130,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chambeali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2712
จำนวนประชากร: 130,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chambeali

Cameali
Chamaya
Chambiali
Chambiyali
Chameali
Chamiyali Pahari
Chamya
चंबयाली

พื้นที่ใช้ภาษา Chambeali

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chambeali

A63731 ข่าวประเสริฐ
A63732 Sarbhashaktiman Yeshu [The Almighty Jesus]

2. Chambeali: Bansbali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8701
จำนวนประชากร: 43,333

ชื่ออื่นสำหรับ Chambeali: Bansbali

Bansbali
चंबयाली: बंसबाली

พื้นที่ใช้ภาษา Chambeali: Bansbali

India

3. Chambeali: Bansyari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8702
จำนวนประชากร: 43,333

ชื่ออื่นสำหรับ Chambeali: Bansyari

Bansyari
चंबयाली:बनस्यारी

พื้นที่ใช้ภาษา Chambeali: Bansyari

India

4. Chambeali: Gadi Chameali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8703
จำนวนประชากร: 43,333

ชื่ออื่นสำหรับ Chambeali: Gadi Chameali

Gadi Chameali
बनस्यारी: गाड़ी चमेअली

พื้นที่ใช้ภาษา Chambeali: Gadi Chameali

India

People Groups who speak Chambeali

Bansi; Hali; Kameng;