Choni [cda]

ชื่อภาษา ISO: Choni
รหัสภาษา ISO: cda
จำนวนประชากร: 165,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Choni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8902
จำนวนประชากร: 22,710

ชื่ออื่นสำหรับ Choni

Chona
Chone
Cone
Jone

พื้นที่ใช้ภาษา Choni

China

2. Choni: Hbrugchu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8903
จำนวนประชากร: 48,000

ชื่ออื่นสำหรับ Choni: Hbrugchu

Hbrugchu

พื้นที่ใช้ภาษา Choni: Hbrugchu

China

People Groups who speak Choni

Tibetan, Jone;