Samba Daka [ccg]

ชื่อภาษา ISO: Samba Daka
รหัสภาษา ISO: ccg
จำนวนประชากร: 107,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Samba Daka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1887
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 3

ชื่ออื่นสำหรับ Samba Daka

Chamba Daka
Chamba: Daka
Daka
Dakka
Dekka
Deng
Jama
Nakanyare
Sama
Samadaka
Samba
Samba Daka: Samba Daka
Tchamba
Tikk
Tsamba

พื้นที่ใช้ภาษา Samba Daka

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Samba Daka

C13991 พระคำแห่งชีวิต

2. Samba Daka: Dirim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16256
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Samba Daka: Dirim

Dirim

พื้นที่ใช้ภาษา Samba Daka: Dirim

Nigeria

3. Samba Daka: Samba Jangani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16257
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Samba Daka: Samba Jangani

Samba Jangani

พื้นที่ใช้ภาษา Samba Daka: Samba Jangani

Nigeria

4. Samba Daka: Samba Nnakenyare

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16258
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Samba Daka: Samba Nnakenyare

Samba Nnakenyare

พื้นที่ใช้ภาษา Samba Daka: Samba Nnakenyare

Nigeria

5. Samba Daka: Samba Of Mapeo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16259
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Samba Daka: Samba Of Mapeo

Samba Of Mapeo

พื้นที่ใช้ภาษา Samba Daka: Samba Of Mapeo

Nigeria

6. Samba Daka: Taram

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16260
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Samba Daka: Taram

Taram

พื้นที่ใช้ภาษา Samba Daka: Taram

Nigeria

People Groups who speak Samba Daka

Chamba Daka, Samba Daka;