Chopi [cce]

ชื่อภาษา ISO: Chopi
รหัสภาษา ISO: cce
จำนวนประชากร: 760,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chopi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1607
จำนวนประชากร: 800,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Chopi

Cicopi
Copi
Shichopi
Shicopi
Tschopi
Txitxopi
Txopi

พื้นที่ใช้ภาษา Chopi

Mozambique
South Africa

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chopi

A21090 ข่าวประเสริฐ
C12311 พระคำแห่งชีวิต

2. Chopi: Copi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20786

ชื่ออื่นสำหรับ Chopi: Copi

Copi

พื้นที่ใช้ภาษา Chopi: Copi

Mozambique

3. Chopi: Khambani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8906
จำนวนประชากร: 760,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chopi: Khambani

Khambani

พื้นที่ใช้ภาษา Chopi: Khambani

Mozambique

4. Chopi: Lambwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8907
จำนวนประชากร: 760,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chopi: Lambwe

Lambwe

พื้นที่ใช้ภาษา Chopi: Lambwe

Mozambique

5. Chopi: Lengue

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8908
จำนวนประชากร: 760,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chopi: Lengue

Kilenge
Lenge
Lengue

พื้นที่ใช้ภาษา Chopi: Lengue

Mozambique

6. Chopi: Ndonge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8909
จำนวนประชากร: 760,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chopi: Ndonge

Ndonge

พื้นที่ใช้ภาษา Chopi: Ndonge

Mozambique

7. Chopi: Tonga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8910
จำนวนประชากร: 760,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chopi: Tonga

Tonga

พื้นที่ใช้ภาษา Chopi: Tonga

Mozambique

People Groups who speak Chopi

Chopi;