Chayahuita [cbt]

ชื่อภาษา ISO: Chayahuita
รหัสภาษา ISO: cbt
จำนวนประชากร: 11,400

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chayahuita

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1541
จำนวนประชากร: 11,384

ชื่ออื่นสำหรับ Chayahuita

Balsapuertino
Cahuapa
Chawi
Chayabita
Chayahuita: Chayahuita
Chayawita
Paranapura
Shayabit
Tshaahui

พื้นที่ใช้ภาษา Chayahuita

Nigeria
Peru

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chayahuita

C04430 พระคำแห่งชีวิต

2. Chayahuita: Cahuapana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8720
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chayahuita: Cahuapana

Cahuapana

พื้นที่ใช้ภาษา Chayahuita: Cahuapana

Peru

People Groups who speak Chayahuita

Chayahuita;