Chavacano [cbk]

ชื่อภาษา ISO: Chavacano
รหัสภาษา ISO: cbk
จำนวนประชากร: 293,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chabakano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 268
จำนวนประชากร: 155,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chabakano

Chavacano
Zamboangueno
Zamboangueño

พื้นที่ใช้ภาษา Chabakano

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chabakano

C03750 พระคำแห่งชีวิต

2. Chavacano: Caviteqo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8714
จำนวนประชากร: 292,630

ชื่ออื่นสำหรับ Chavacano: Caviteqo

Caviteqo

พื้นที่ใช้ภาษา Chavacano: Caviteqo

Philippines

3. Chavacano: Cotobato Chavacano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8715
จำนวนประชากร: 292,630

ชื่ออื่นสำหรับ Chavacano: Cotobato Chavacano

Cotabateno
Cotabateño
Cotobato Chavacano

พื้นที่ใช้ภาษา Chavacano: Cotobato Chavacano

Philippines

4. Chavacano: Davawenyo Zamboanguenyo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8716

ชื่ออื่นสำหรับ Chavacano: Davawenyo Zamboanguenyo

Abakay Spanish
Davao Chavacano
Davaoeno
Davaoeño
Davaweno
Davaweño
Davawenyo Zamboanguenyo

พื้นที่ใช้ภาษา Chavacano: Davawenyo Zamboanguenyo

Philippines

5. Chavacano: Ermitano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8717

ชื่ออื่นสำหรับ Chavacano: Ermitano

Chavacano: Ermitaño
Ermitaño
Ermiteno
Ermiteño

พื้นที่ใช้ภาษา Chavacano: Ermitano

Philippines

6. Chavacano: Ternateno

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8718
จำนวนประชากร: 292,630

ชื่ออื่นสำหรับ Chavacano: Ternateno

Chavacano: Ternateño
Ternateño
Ternateno Chavacano
Ternateño Chavacano

พื้นที่ใช้ภาษา Chavacano: Ternateno

Philippines

7. Chavacano: Zamboangueno

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8719
จำนวนประชากร: 292,630

ชื่ออื่นสำหรับ Chavacano: Zamboangueno

Chavacano: Zamboangueño
Zamboangueño

พื้นที่ใช้ภาษา Chavacano: Zamboangueno

Philippines

People Groups who speak Chavacano

Chabakano Creole;