Buli (Indonesia) [bzq]

ชื่อภาษา ISO: Buli (Indonesia)
รหัสภาษา ISO: bzq
จำนวนประชากร: 2,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Buli [Indonesia]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8447
จำนวนประชากร: 1,800

ชื่ออื่นสำหรับ Buli [Indonesia]

Buli: Buli

พื้นที่ใช้ภาษา Buli [Indonesia]

Indonesia

2. Buli: Wayamli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8449
จำนวนประชากร: 1,800

ชื่ออื่นสำหรับ Buli: Wayamli

Jawanli
Wajamli
Wayamli

พื้นที่ใช้ภาษา Buli: Wayamli

Indonesia

People Groups who speak Buli (Indonesia)

Buli;