Kemberano [bzp]

ชื่อภาษา ISO: Kemberano
รหัสภาษา ISO: bzp
จำนวนประชากร: 1,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kemberano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11788
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kemberano

Arandai
Barau
Kalitami
Wariagar

พื้นที่ใช้ภาษา Kemberano

Indonesia

2. Kemberano: Barau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11789
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kemberano: Barau

Barau

พื้นที่ใช้ภาษา Kemberano: Barau

Indonesia

3. Kemberano: Weriagar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11790
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kemberano: Weriagar

Weriagar

พื้นที่ใช้ภาษา Kemberano: Weriagar

Indonesia

People Groups who speak Kemberano

Kemberano;