Babuza [bzg]

ชื่อภาษา ISO: Babuza
รหัสภาษา ISO: bzg

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Babuza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7484

พื้นที่ใช้ภาษา Babuza

Taiwan

2. Babuza: Poavosa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7485
รหัสสำเนียงของ ROD: 07485

พื้นที่ใช้ภาษา Babuza: Poavosa

Taiwan

3. Taokas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17206

พื้นที่ใช้ภาษา Taokas

Taiwan