Boikin [bzf]

ชื่อภาษา ISO: Boikin
รหัสภาษา ISO: bzf
จำนวนประชากร: 31,300

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Boiken: Haripmor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3249
รหัสสำเนียงของ ROD: 03249

ชื่ออื่นสำหรับ Boiken: Haripmor

Boiken Group
Boiken: Kusambuk
Boiken: Munji
Boiken: Tuanambe
Boikin
Haripmor
Kusambuk
Munji
Tuanambe

พื้นที่ใช้ภาษา Boiken: Haripmor

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Boiken: Haripmor

C15050 พระคำแห่งชีวิต 1
C15051 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Boiken: Munji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20936
รหัสสำเนียงของ ROD: 20936

ชื่ออื่นสำหรับ Boiken: Munji

Munji

พื้นที่ใช้ภาษา Boiken: Munji

Papua New Guinea

3. Boiken: Yangoru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 569
รหัสสำเนียงของ ROD: 00569

ชื่ออื่นสำหรับ Boiken: Yangoru

Boikin
Yangaru
Yangoru

พื้นที่ใช้ภาษา Boiken: Yangoru

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Boiken: Yangoru

C15040 พระคำแห่งชีวิต

4. Boikin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 517

ชื่ออื่นสำหรับ Boikin

Boiken
Nucum
Yangoru
Yengoru

พื้นที่ใช้ภาษา Boikin

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Boikin

A19450 ข่าวประเสริฐ
C15041 พระคำแห่งชีวิต

5. Boikin: Central Boikin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8234
จำนวนประชากร: 35,200

ชื่ออื่นสำหรับ Boikin: Central Boikin

Central Boikin

พื้นที่ใช้ภาษา Boikin: Central Boikin

Papua New Guinea

6. Boikin: East Boikin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8235
จำนวนประชากร: 35,200

ชื่ออื่นสำหรับ Boikin: East Boikin

East Boikin

พื้นที่ใช้ภาษา Boikin: East Boikin

Papua New Guinea

7. Boikin: Island Boikin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8236
จำนวนประชากร: 35,200

ชื่ออื่นสำหรับ Boikin: Island Boikin

Island Boikin

พื้นที่ใช้ภาษา Boikin: Island Boikin

Papua New Guinea

8. Boikin: Kwusaun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8238
จำนวนประชากร: 35,200

ชื่ออื่นสำหรับ Boikin: Kwusaun

Kwusaun

พื้นที่ใช้ภาษา Boikin: Kwusaun

Papua New Guinea

9. Boikin: West Boikin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8239
จำนวนประชากร: 35,200

ชื่ออื่นสำหรับ Boikin: West Boikin

West Boikin

พื้นที่ใช้ภาษา Boikin: West Boikin

Papua New Guinea

10. Kwangei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 584
รหัสสำเนียงของ ROD: 00584

พื้นที่ใช้ภาษา Kwangei

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwangei

A18280 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Boikin

Boikin;