Bandi [bza]

ชื่อภาษา ISO: Bandi
รหัสภาษา ISO: bza
จำนวนประชากร: 107,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bandi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1613

ชื่ออื่นสำหรับ Bandi

Bande
Gbande
Gbandi
Gbunde

พื้นที่ใช้ภาษา Bandi

Guinea
Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bandi

A23460 ข่าวประเสริฐ
C12730 พระคำแห่งชีวิต
C70160 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A70170 การทดสอบเพื่อพระเจ้า

2. Bandi: Hasala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7709
จำนวนประชากร: 121,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bandi: Hasala

Hasala

พื้นที่ใช้ภาษา Bandi: Hasala

Liberia

3. Bandi: Hembeh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7710
จำนวนประชากร: 121,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bandi: Hembeh

Hembeh

พื้นที่ใช้ภาษา Bandi: Hembeh

Liberia

4. Bandi: Lukasa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7711
จำนวนประชากร: 121,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bandi: Lukasa

Lukasa

พื้นที่ใช้ภาษา Bandi: Lukasa

Liberia

5. Bandi: Tahamba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7712
รหัสสำเนียงของ ROD: 07712
จำนวนประชากร: 121,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bandi: Tahamba

Tahamba

พื้นที่ใช้ภาษา Bandi: Tahamba

Liberia

6. Bandi: Wawana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7713
จำนวนประชากร: 121,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bandi: Wawana

Wawana

พื้นที่ใช้ภาษา Bandi: Wawana

Liberia

7. Bandi: Wulukoha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7714
จำนวนประชากร: 121,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bandi: Wulukoha

Wulukoha

พื้นที่ใช้ภาษา Bandi: Wulukoha

Liberia

People Groups who speak Bandi

Gbandi; Zialo;