Baruya [byr]

ชื่อภาษา ISO: Baruya
รหัสภาษา ISO: byr
จำนวนประชากร: 6,600

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Baruya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7794
จำนวนประชากร: 6,600

ชื่ออื่นสำหรับ Baruya

Barua
Yipma

พื้นที่ใช้ภาษา Baruya

Papua New Guinea

2. Baruya: Gulicha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7795
จำนวนประชากร: 6,600

ชื่ออื่นสำหรับ Baruya: Gulicha

Gulicha

พื้นที่ใช้ภาษา Baruya: Gulicha

Papua New Guinea

3. Baruya: Usirampia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7796
จำนวนประชากร: 6,600

ชื่ออื่นสำหรับ Baruya: Usirampia

Usirampia
Wusuraambya
Wuzuraabya

พื้นที่ใช้ภาษา Baruya: Usirampia

Papua New Guinea

4. Baruya: Wantakia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7797
จำนวนประชากร: 6,600

ชื่ออื่นสำหรับ Baruya: Wantakia

Wantakia

พื้นที่ใช้ภาษา Baruya: Wantakia

Papua New Guinea

People Groups who speak Baruya

Baruya;