Basay [byq]

ชื่อภาษา ISO: Basay
รหัสภาษา ISO: byq

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Basay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7820

พื้นที่ใช้ภาษา Basay

Taiwan

2. Basay: Linaw-qauqaul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7821

พื้นที่ใช้ภาษา Basay: Linaw-qauqaul

Taiwan

3. Basay: Trobiawan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7822

พื้นที่ใช้ภาษา Basay: Trobiawan

Taiwan