China Buriat [bxu]

ชื่อภาษา ISO: China Buriat
รหัสภาษา ISO: bxu
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Buriat
จำนวนประชากร: 65,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Buriat, China

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8520

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, China

Bargu Buriat
Buriat-Mongolian
Buryat
Northeastern Mongolian
Northern Mongolian

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, China

China

2. Buriat, China: Aga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8521

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, China: Aga

Aga

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, China: Aga

China

3. Buriat, China: Bargu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8522

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, China: Bargu

Bargu
New Bargu
Old Bargu

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, China: Bargu

China

4. Buriat, China: Khori

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8523

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, China: Khori

Khori

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, China: Khori

China

People Groups who speak China Buriat

Buriat, Chinese;