Russia Buriat [bxr]

ชื่อภาษา ISO: Russia Buriat
รหัสภาษา ISO: bxr
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Buriat
จำนวนประชากร: 219,000

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Buriat: Bohaan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8529
รหัสสำเนียงของ ROD: 08529
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat: Bohaan

Bohaan

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat: Bohaan

Russia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Buriat: Bohaan

A34151 Testimonies

2. Buriat: Eastern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4600
รหัสสำเนียงของ ROD: 04600
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 95

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat: Eastern

Buriat-Mongolian
Buriat, Russia
Buryat
Eastern
Northern Mongolian
буряад хэлэн

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat: Eastern

Russia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Buriat: Eastern

A37767 ข่าวประเสริฐ
C78144 Luke (Selections)
A37932 Luke Selections Pt 1
A37933 Luke Selections Pt 2
A37768 The Way of Salvation

3. Buriat, Russia: Alar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8527
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia: Alar

Alar

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia: Alar

Russia

4. Buriat, Russia: Barguzin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8528
รหัสสำเนียงของ ROD: 08528
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia: Barguzin

Barguzin

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia: Barguzin

Russia

5. Buriat, Russia: Ekhirit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8531
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia: Ekhirit

Ekhirit
Ekhirit-Bulagit

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia: Ekhirit

Russia

6. Buriat, Russia: Ninzne-udinsk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8532
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia: Ninzne-udinsk

Ninzne-udinsk

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia: Ninzne-udinsk

Russia

7. Buriat, Russia: Oka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8533
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia: Oka

Oka

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia: Oka

Russia

8. Buriat, Russia: Tunka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8534
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia: Tunka

Tunka

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia: Tunka

Russia

9. Buriat, Russia: Unga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8535
จำนวนประชากร: 318,000

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia: Unga

Unga

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia: Unga

Russia

People Groups who speak Russia Buriat

Buriat, Russian;