Bu-Nao Bunu [bwx]

ชื่อภาษา ISO: Bu-Nao Bunu
รหัสภาษา ISO: bwx
จำนวนประชากร: 258,000

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bu-Nao Bunu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23070

2. Bunu, Bu-Nao: Bunuo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8500

ชื่ออื่นสำหรับ Bunu, Bu-Nao: Bunuo

Bunuo
Pu No

พื้นที่ใช้ภาษา Bunu, Bu-Nao: Bunuo

China

3. Bunu, Bu-Nao: Dongnu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8501

ชื่ออื่นสำหรับ Bunu, Bu-Nao: Dongnu

Dongnu
Tung Nu

พื้นที่ใช้ภาษา Bunu, Bu-Nao: Dongnu

China

4. Bunu, Bu-Nao: Naogelao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8502
รหัสสำเนียงของ ROD: 08502

ชื่ออื่นสำหรับ Bunu, Bu-Nao: Naogelao

Bunu, Doub Neux
Naogelao
Nao Klao

พื้นที่ใช้ภาษา Bunu, Bu-Nao: Naogelao

China

5. Bunu, Bu-Nao: Numao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8503

ชื่ออื่นสำหรับ Bunu, Bu-Nao: Numao

Hong Yao
Numao
Nu Mhou

พื้นที่ใช้ภาษา Bunu, Bu-Nao: Numao

China

6. Bunu, Bu-Nao: Nunu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8504

ชื่ออื่นสำหรับ Bunu, Bu-Nao: Nunu

Nunu

พื้นที่ใช้ภาษา Bunu, Bu-Nao: Nunu

China

7. Miao: Cingsui Longlin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6059
รหัสสำเนียงของ ROD: 06059
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Cingsui Longlin

Cingsui Longlin
Cingsui Miao
Hmong: Cingsui
苗:清水

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Cingsui Longlin

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Cingsui Longlin

A28871 Becoming a Friend of God

8. Miao: Hongtou Longlin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6334
รหัสสำเนียงของ ROD: 06334
จำนวนประชากร: 6,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Hongtou Longlin

Hongtou Longlin
Hong Tou Miao
苗:紅頭
苗:红头

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Hongtou Longlin

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Hongtou Longlin

A32261 Becoming a Friend of God

9. Yao: Bunu Dahuaxian Yalong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6095
รหัสสำเนียงของ ROD: 06095
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yao: Bunu Dahuaxian Yalong

Banu Dahuayalong
Banuyao
Bunao
Bunu Dahuaxian Yalong
Bunu Yao
Po-Nau
Punu
布努瑶:大化雅龙
瑤:大化雅龍

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Bunu Dahuaxian Yalong

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yao: Bunu Dahuaxian Yalong

A29391 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Bu-Nao Bunu

Baonuo; Bunu; Bunuo; Changpao; Dongnu; Numao; Nunu;