Bwa [bww]

ชื่อภาษา ISO: Bwa
รหัสภาษา ISO: bww
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bwa: Benge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8580
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bwa: Benge

Benge

พื้นที่ใช้ภาษา Bwa: Benge

Congo, Democratic Republic of

2. Bwa: Kiba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8581
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bwa: Kiba

Kiba

พื้นที่ใช้ภาษา Bwa: Kiba

Congo, Democratic Republic of

3. Bwa: Yewu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8582
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bwa: Yewu

Yewu

พื้นที่ใช้ภาษา Bwa: Yewu

Congo, Democratic Republic of

4. Libango

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1363
รหัสสำเนียงของ ROD: 01363

ชื่ออื่นสำหรับ Libango

Boa
Boua
Bua
Bwa: Libango
Kibua
Kibwa
Libenge
Libua
Libwali

พื้นที่ใช้ภาษา Libango

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Libango

C09360 พระคำแห่งชีวิต

5. Libati

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1378
รหัสสำเนียงของ ROD: 01378

ชื่ออื่นสำหรับ Libati

Bwa
Bwa: Bati

พื้นที่ใช้ภาษา Libati

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Libati

C12280 พระคำแห่งชีวิต

6. Libati: Lingbandi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1352
รหัสสำเนียงของ ROD: 01352

ชื่ออื่นสำหรับ Libati: Lingbandi

Bwa: Lingbandi
Lingbandi

พื้นที่ใช้ภาษา Libati: Lingbandi

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Libati: Lingbandi

C18721 พระคำแห่งชีวิต

7. Libua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1374
รหัสสำเนียงของ ROD: 01374

ชื่ออื่นสำหรับ Libua

Baboa
Bwa
Liboa
Libwa
Pakabete

พื้นที่ใช้ภาษา Libua

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Libua

C08230 พระคำแห่งชีวิต

8. Libua: Libuali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1362
รหัสสำเนียงของ ROD: 01362

ชื่ออื่นสำหรับ Libua: Libuali

Baboa
Bwa
Bwa: Leboa-Le
Leboa-Le

พื้นที่ใช้ภาษา Libua: Libuali

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Libua: Libuali

C12431 พระคำแห่งชีวิต

9. Libua: Linganzolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1356
รหัสสำเนียงของ ROD: 01356

ชื่ออื่นสำหรับ Libua: Linganzolo

Bwa: Linganzolo
Linganzolo

พื้นที่ใช้ภาษา Libua: Linganzolo

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Libua: Linganzolo

C12440 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Bwa

Bwa;