Bwaidoka [bwd]

ชื่อภาษา ISO: Bwaidoka
รหัสภาษา ISO: bwd
จำนวนประชากร: 6,500

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bwaidogen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2214
รหัสสำเนียงของ ROD: 02214
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidogen

Bwaidoga
Bwaidoga: Yamawa
Bwaidogen Group
Bwaidoka
Nibita
Utalo
Yamawa

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidogen

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bwaidogen

C13660 พระคำแห่งชีวิต 1
C13661 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Bwaidoka: Bebebele II

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21113

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Bebebele II

Bebebele II

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Bebebele II

Papua New Guinea

3. Bwaidoka: Belebele I

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21112

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Belebele I

Belebele I

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Belebele I

Papua New Guinea

4. Bwaidoka: Bwaidoga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5099
รหัสสำเนียงของ ROD: 05099
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 75

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Bwaidoga

Bwaidoga

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Bwaidoga

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bwaidoka: Bwaidoga

A80617 เพลง
A20680 ข่าวประเสริฐ

5. Bwaidoka: Faiyava

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21111

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Faiyava

Faiyava

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Faiyava

Papua New Guinea

6. Bwaidoka: Kalauna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21114

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Kalauna

Kalauna

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Kalauna

Papua New Guinea

7. Bwaidoka: Kilia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8584
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Kilia

Kilia

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Kilia

Papua New Guinea

8. Bwaidoka: Kiliva

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21115

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Kiliva

Kiliva

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Kiliva

Papua New Guinea

9. Bwaidoka: Lauwela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8585
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Lauwela

Lauwela

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Lauwela

Papua New Guinea

10. Bwaidoka: Mataitai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20781

ชื่ออื่นสำหรับ Bwaidoka: Mataitai

Mataitai

พื้นที่ใช้ภาษา Bwaidoka: Mataitai

Papua New Guinea

People Groups who speak Bwaidoka

Bwaidoga;