Bokobaru [bus]

ชื่อภาษา ISO: Bokobaru
รหัสภาษา ISO: bus
จำนวนประชากร: 62,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bokobaru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8241
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bokobaru

Busa-Bokobaru
Zogbe
Zõgbe
Zongben

พื้นที่ใช้ภาษา Bokobaru

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bokobaru

A64711 ข่าวประเสริฐ
A64710 Deliverance from Demons

2. Bokobaru: Kaiama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8242
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bokobaru: Kaiama

Kaiama

พื้นที่ใช้ภาษา Bokobaru: Kaiama

Nigeria

3. Bokobaru: Village Bokobaru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8243
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bokobaru: Village Bokobaru

Village Bokobaru

พื้นที่ใช้ภาษา Bokobaru: Village Bokobaru

Nigeria

People Groups who speak Bokobaru

Bokabaru;