Sherbro [bun]

ชื่อภาษา ISO: Sherbro
รหัสภาษา ISO: bun
จำนวนประชากร: 164,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sherbro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4750

ชื่ออื่นสำหรับ Sherbro

Amampa
Mampa
Mampwa
Shiba
Southern Ballom
Southern Bullom

พื้นที่ใช้ภาษา Sherbro

Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sherbro

C26530 Becoming a Friend of God

2. Sherbro: Ndema Sherbro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16609
จำนวนประชากร: 135,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sherbro: Ndema Sherbro

Ndema Sherbro

พื้นที่ใช้ภาษา Sherbro: Ndema Sherbro

Sierra Leone

3. Sherbro: Peninsula Sherbro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16610
จำนวนประชากร: 135,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sherbro: Peninsula Sherbro

Peninsula Sherbro

พื้นที่ใช้ภาษา Sherbro: Peninsula Sherbro

Sierra Leone

4. Sherbro: Shenge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16611
รหัสสำเนียงของ ROD: 16611
จำนวนประชากร: 135,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sherbro: Shenge

Shenge Sherbro

พื้นที่ใช้ภาษา Sherbro: Shenge

Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sherbro: Shenge

A62515 เพลง
A62512 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A62511 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A62513 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62514 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

5. Sherbro: Sitia Sherbro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16612
จำนวนประชากร: 135,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sherbro: Sitia Sherbro

Sitia Sherbro

พื้นที่ใช้ภาษา Sherbro: Sitia Sherbro

Sierra Leone

People Groups who speak Sherbro

Sherbro;