Bushi [buc]

ชื่อภาษา ISO: Bushi
รหัสภาษา ISO: buc
จำนวนประชากร: 57,100

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bushi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20165

พื้นที่ใช้ภาษา Bushi

Mayotte

2. Bushi: Kiantalaotse

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20971

ชื่ออื่นสำหรับ Bushi: Kiantalaotse

Kiantalaotse

พื้นที่ใช้ภาษา Bushi: Kiantalaotse

Mayotte

3. Bushi: Kibushi-Kimaore

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20969

ชื่ออื่นสำหรับ Bushi: Kibushi-Kimaore

Kibushi-Kimaore

พื้นที่ใช้ภาษา Bushi: Kibushi-Kimaore

Mayotte

People Groups who speak Bushi

Shibushi;