Bangwinji [bsj]

ชื่อภาษา ISO: Bangwinji
รหัสภาษา ISO: bsj
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bangwinji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7731
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bangwinji

Bangjinge
Bangunji

พื้นที่ใช้ภาษา Bangwinji

Nigeria

2. Bangwinji: Kaalo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7732
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bangwinji: Kaalo

Kaalo

พื้นที่ใช้ภาษา Bangwinji: Kaalo

Nigeria

3. Bangwinji: Naaban

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7733
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bangwinji: Naaban

Naaban

พื้นที่ใช้ภาษา Bangwinji: Naaban

Nigeria

People Groups who speak Bangwinji

Bangwinji;