Bauchi [bsf]

ชื่อภาษา ISO: Bauchi
รหัสภาษา ISO: bsf
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bauchi Madaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2034
รหัสสำเนียงของ ROD: 02034
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bauchi Madaka

Bauchi
Bauci
Baushi
Kushi

พื้นที่ใช้ภาษา Bauchi Madaka

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bauchi Madaka

A65431 ข่าวประเสริฐ
A00550 พระคำแห่งชีวิต

2. Bauchi Shemoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7877
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bauchi Shemoro

Adeka
Bauchi: Madaka
Madaka

พื้นที่ใช้ภาษา Bauchi Shemoro

Nigeria

3. Bauchi: Supana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7878
รหัสสำเนียงของ ROD: 07878
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bauchi: Supana

Supana

พื้นที่ใช้ภาษา Bauchi: Supana

Nigeria

4. Bauchi: Wayam-rubu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7879
รหัสสำเนียงของ ROD: 07879
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bauchi: Wayam-rubu

Wayam-rubu

พื้นที่ใช้ภาษา Bauchi: Wayam-rubu

Nigeria

People Groups who speak Bauchi

Baushi;