Bodo (India) [brx]

ชื่อภาษา ISO: Bodo (India)
รหัสภาษา ISO: brx
จำนวนประชากร: 1,333,300

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bodo: Chote

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3838
รหัสสำเนียงของ ROD: 03838
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Bodo: Chote

Bara
Bodi
Boro
Boroni
Chote
Kachari
Mache
Mech
Meche
Mechi
Meci
बोडो: छोटे

พื้นที่ใช้ภาษา Bodo: Chote

India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bodo: Chote

C17810 พระคำแห่งชีวิต

2. Bodo: South Bank Assam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3890
รหัสสำเนียงของ ROD: 03890
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 40

ชื่ออื่นสำหรับ Bodo: South Bank Assam

Boro
Boroni
Kachari
South Bank Assam
बोडो: आसाम दक्षिणी किनारा

พื้นที่ใช้ภาษา Bodo: South Bank Assam

India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bodo: South Bank Assam

C17830 พระคำแห่งชีวิต

3. Boro: Lower Assam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6478
รหัสสำเนียงของ ROD: 06478

ชื่ออื่นสำหรับ Boro: Lower Assam

बोरो: निचला आसाम

พื้นที่ใช้ภาษา Boro: Lower Assam

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Boro: Lower Assam

A34201 เพลง
C34200 ข่าวประเสริฐ

4. Meche

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4377
รหัสสำเนียงของ ROD: 04377
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Meche

Bara
Bodi
Bodo
Bodo: Mech
Bodo: Meche
Boro
Boronimeche
Mache
Machi
Mech
Mechi
Meci
बोडो: मेचे

พื้นที่ใช้ภาษา Meche

India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Meche

A63601 ข่าวประเสริฐ
C22911 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Bodo (India)

Bodo; Man; Mech;