Baure [brg]

ชื่อภาษา ISO: Baure
รหัสภาษา ISO: brg
จำนวนประชากร: 40

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Baure

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1687

พื้นที่ใช้ภาษา Baure

Bolivia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baure

A37538 ข่าวประเสริฐ
C17380 พระคำแห่งชีวิต
A37539 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Joaquiniano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1676
รหัสสำเนียงของ ROD: 01676

ชื่ออื่นสำหรับ Joaquiniano

Baure: Joaquiniano
Juanquiniano

พื้นที่ใช้ภาษา Joaquiniano

Bolivia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Joaquiniano

C22580 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Baure

Baure;