Busa [bqp]

ชื่อภาษา ISO: Busa
รหัสภาษา ISO: bqp
จำนวนประชากร: 50,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Busa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8562
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Busa

Bisã
Bisaya
Bisayã
Busa-Bisa
Busa-Bisã
Busano
Bussanchi
Bussawa

พื้นที่ใช้ภาษา Busa

Nigeria

2. New Busa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8564
รหัสสำเนียงของ ROD: 08564
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ New Busa

Bisa, New Bussa
Busa: New Busa

พื้นที่ใช้ภาษา New Busa

Nigeria

People Groups who speak Busa

Busa, Bussawa;