Boko (Benin) [bqc]

ชื่อภาษา ISO: Boko (Benin)
รหัสภาษา ISO: bqc
จำนวนประชากร: 150,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Boko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2341
รหัสสำเนียงของ ROD: 02341
จำนวนประชากร: 80,000

ชื่ออื่นสำหรับ Boko

Bokko
Bokonya
Boo
Busa-Boko
Bussa
Long
Vussa

พื้นที่ใช้ภาษา Boko

Benin
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Boko

A01320 พระคำแห่งชีวิต
A35780 พระคำแห่งชีวิต 2
A75095 ข่าวประเสริฐ (Long)
A75093 Matthew 1 - 10
A75090 Matthew 19 - 25
A75089 Matthew 26 - 28 & เพลง
A75092 Revelation 1 - 12
A75091 Revelation 13 - 22

2. Boko Illo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8563
รหัสสำเนียงของ ROD: 08563
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Boko Illo

Busa: Illo
Illo

พื้นที่ใช้ภาษา Boko Illo

Nigeria

3. Bussawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2058
รหัสสำเนียงของ ROD: 02058

พื้นที่ใช้ภาษา Bussawa

Benin
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bussawa

C00530 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Boko (Benin)

Boko, Bokonya;