Bongo [bot]

ชื่อภาษา ISO: Bongo
รหัสภาษา ISO: bot
จำนวนประชากร: 10,100

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bongo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8302
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bongo

Bungu
Dor

พื้นที่ใช้ภาษา Bongo

South Sudan
Sudan

2. Bongo: Bungo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8303
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bongo: Bungo

Bungo

พื้นที่ใช้ภาษา Bongo: Bungo

Sudan

3. Bongo: Busere Bongo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8304
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bongo: Busere Bongo

Busere Bongo

พื้นที่ใช้ภาษา Bongo: Busere Bongo

Sudan

4. Bongo: Karagiti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3983
รหัสสำเนียงของ ROD: 03983
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Bongo: Karagiti

Karagiti

พื้นที่ใช้ภาษา Bongo: Karagiti

Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bongo: Karagiti

C32891 ข่าวประเสริฐ
C10950 พระคำแห่งชีวิต

5. Bongo: Tonj Bongo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20909

ชื่ออื่นสำหรับ Bongo: Tonj Bongo

Tonj Bongo

พื้นที่ใช้ภาษา Bongo: Tonj Bongo

Sudan

People Groups who speak Bongo

Bongo;