Bine [bon]

ชื่อภาษา ISO: Bine
รหัสภาษา ISO: bon
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bine

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3930
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ชื่ออื่นสำหรับ Bine

Bine: Boje
Oriomo
Pine

พื้นที่ใช้ภาษา Bine

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bine

C52460 พระคำแห่งชีวิต

2. Bine: Boze-Giringarede

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 637
รหัสสำเนียงของ ROD: 00637

ชื่ออื่นสำหรับ Bine: Boze-Giringarede

Boje
Boze-Giringarede
Buji

พื้นที่ใช้ภาษา Bine: Boze-Giringarede

Papua New Guinea

3. Bine: Irupi-drageli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8154
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bine: Irupi-drageli

Irupi-drageli

พื้นที่ใช้ภาษา Bine: Irupi-drageli

Papua New Guinea

4. Bine: Kunini

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20778
รหัสสำเนียงของ ROD: 20778

ชื่ออื่นสำหรับ Bine: Kunini

Kunini

พื้นที่ใช้ภาษา Bine: Kunini

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bine: Kunini

C80026 พระคำแห่งชีวิต
A63242 John & Matthew selection
A63243 Revelation 2:1 - 21:8 selection
A63244 Revelation 21:9 - 22:21 & เพลง

5. Bine: Masingle

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20964

ชื่ออื่นสำหรับ Bine: Masingle

Masingere
Masingle

พื้นที่ใช้ภาษา Bine: Masingle

Papua New Guinea

6. Bine: Sebe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8155
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bine: Sebe

Sebe

พื้นที่ใช้ภาษา Bine: Sebe

Papua New Guinea

7. Bine: Sogal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8156
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bine: Sogal

Sogal

พื้นที่ใช้ภาษา Bine: Sogal

Papua New Guinea

8. Bine: Tate

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8157
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bine: Tate

Tate

พื้นที่ใช้ภาษา Bine: Tate

Papua New Guinea

People Groups who speak Bine

Bine;