Bantoanon [bno]

ชื่อภาษา ISO: Bantoanon
รหัสภาษา ISO: bno
จำนวนประชากร: 75,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bantoanon: Sibalenhon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7753
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bantoanon: Sibalenhon

Sibale
Sibalenhon

พื้นที่ใช้ภาษา Bantoanon: Sibalenhon

Philippines

2. Visayan: Bantoanon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1321
รหัสสำเนียงของ ROD: 01321
จำนวนประชากร: 75,000

ชื่ออื่นสำหรับ Visayan: Bantoanon

Asiq
Bantoanon: Odionganon
Banton Is.
Bisaya: Bantoanon
Odianganon

พื้นที่ใช้ภาษา Visayan: Bantoanon

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Visayan: Bantoanon

C10650 พระคำแห่งชีวิต

3. Visayan: Tablas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1320
รหัสสำเนียงของ ROD: 01320

ชื่ออื่นสำหรับ Visayan: Tablas

Bantoanon: Odionganon
Bisaya: Tablas
Tablas

พื้นที่ใช้ภาษา Visayan: Tablas

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Visayan: Tablas

C10631 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Bantoanon

Bantuanon;