Batanga [bnm]

ชื่อภาษา ISO: Batanga
รหัสภาษา ISO: bnm
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Batanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2610

ชื่ออื่นสำหรับ Batanga

Banoho
Banoo
Bano'o
Batanga: Batanga
Noho
Nohu
Noku

พื้นที่ใช้ภาษา Batanga

Cameroon
Equatorial Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Batanga

A15691 พระคำแห่งชีวิต

2. Batanga: Bapuku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7863
รหัสสำเนียงของ ROD: 07863
จำนวนประชากร: 12,600

ชื่ออื่นสำหรับ Batanga: Bapuku

Bapuku
Bapuu
Naka
Poko
Puku

พื้นที่ใช้ภาษา Batanga: Bapuku

Cameroon
Equatorial Guinea

People Groups who speak Batanga

Batangan;