Bomu [bmq]

ชื่อภาษา ISO: Bomu
รหัสภาษา ISO: bmq
จำนวนประชากร: 158,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bomu: Dahanmu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8287
จำนวนประชากร: 158,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bomu: Dahanmu

Dahanmu

พื้นที่ใช้ภาษา Bomu: Dahanmu

Burkina Faso
Mali

2. Bomu: Dwemu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8288
จำนวนประชากร: 158,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bomu: Dwemu

Dwemu

พื้นที่ใช้ภาษา Bomu: Dwemu

Burkina Faso
Mali

3. Mu Bomu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3070
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 22

ชื่ออื่นสำหรับ Mu Bomu

Bobo Oule
Bobo Rouge
Bobo Wule
Bomu
Boomu
Bore
Bwamu II
Red Bobo
Western Bobo Oule
Western Bobo Wule
Western Bwamu
Western Red Bobo

พื้นที่ใช้ภาษา Mu Bomu

Burkina Faso
Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mu Bomu

C31131 ข่าวประเสริฐ
C00111 พระคำแห่งชีวิต
C31140 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Bomu

Red Bobo, Bwa;