Baluan-Pam [blq]

ชื่อภาษา ISO: Baluan-Pam
รหัสภาษา ISO: blq
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Baluan-Pam: Baluan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1487

ชื่ออื่นสำหรับ Baluan-Pam: Baluan

Baluan
Baluan-Pam

พื้นที่ใช้ภาษา Baluan-Pam: Baluan

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baluan-Pam: Baluan

C10090 พระคำแห่งชีวิต

2. Baluan-Pam: Pam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7629
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Baluan-Pam: Pam

Pam

พื้นที่ใช้ภาษา Baluan-Pam: Pam

Papua New Guinea

People Groups who speak Baluan-Pam

Baluan-Pam;