Pa'o Karen [blk]

ชื่อภาษา ISO: Pa'o Karen
รหัสภาษา ISO: blk
จำนวนประชากร: 560,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. กะเหรี่ยงปะโอ ใต้

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 334
รหัสสำเนียงของ ROD: 00334
จำนวนประชากร: 250,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 65

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงปะโอ ใต้

Karen, Pa'o
Karen, Pa'o: Southern
Karen, Pa'o: Southern Pa'o
Pa-o
Pa'o
Paoh
Pa-oh: Southern
Pa-u
Southern Pa'o
Taungthu

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงปะโอ ใต้

Myanmar
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะเหรี่ยงปะโอ ใต้

A80827 ข่าวประเสริฐ
C06751 พระคำแห่งชีวิต

2. กะเหรี่ยงปะโอ เมาะลำเลิง

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 415
รหัสสำเนียงของ ROD: 00415
จำนวนประชากร: 260,000

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงปะโอ เมาะลำเลิง

Karen: Moulmein
Karen, Pa'o: Moulmein
Moulmein
Tenasserim

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงปะโอ เมาะลำเลิง

Myanmar
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะเหรี่ยงปะโอ เมาะลำเลิง

C09340 พระคำแห่งชีวิต

3. Karen, Pao: Northern Pa'o

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11623

ชื่ออื่นสำหรับ Karen, Pao: Northern Pa'o

Northern Pa'o

พื้นที่ใช้ภาษา Karen, Pao: Northern Pa'o

Myanmar
Thailand

People Groups who speak Pa'o Karen

Karen, Black, Pa-O;